VEDTÆGTER FOR B.B.

§ 1. Foreningens navn er "Boligforeningernes Billardturnering i Århus". Dens formål er at arrangere billardturneringer for hold og /eller enkeltmandsturneringer i stor-Århus. Foreningen er primært forbeholdt boligforeningsklubber, men spilleudvalget kan dispensere fra denne regel.

§ 2. Hvert år inden udgangen af august måned holdes ordinært delegeretmøde for de i regnskabsåret deltagende klubber. Mødet skal indkaldes med mindst én måneds varsel, og indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet samt mødets dagsorden.

§ 3. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når spillerudvalget ønsker det, eller når mindst 25% af deltagende klubber, skriftligt motiveret, forlanger det.

§ 4. Delegeretmødet er foreningens højeste myndighed. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Dog kan vedtægtsændringer kun besluttes på det ordinære delegeretmøde, og kun, hvis mindst 2/3 af de fremmødet stemmer herfor.

§ 5. På det ordinære delegeretmøde vælges et spilleudvalg på 5 medlemmer. Formand og turneringsleder vælges på lige år, kasser samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer samt 1 suppleant. Revisorer samt suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ingen af de valgte revisorer samt revisor suppleanten, må være fra samme klub. Spilleudvalget kan ved en forretningsorden bestemme sin virkemåde i henhold til vedtægterne.

§ 6. Adgang til delegeretmødet har repræsentanter for de i regnskabsåret deltagende klubber. Hver repræsenteret klub har 2 stemmer uanset de mødtes antal. Gæster kan deltage i delegeretmødet, men uden stemmeret.

§ 7. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, skal indsendes skriftligt til spilleudvalget senest 14 dage før mødet.
Senest 8 dage før mødet, skal spilleudvalget foranledige forslagene ud til alle deltagende klubber.

§ 8. REGNSKABSÅRET GÅR FRA 1. juni TIL 31.maj.

§ 9. Dagorden for det ordinære delegeretmøde skal altid indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af licens for holdspiller.
6. Fastsættelse af takst for holdtilmelding.
7. Indkommen forslag.
8. Valg.

a. Formand
b. Kasser
c. Turneringsleder
d. 2 Bestyrelsesmedlemmer
e. 1 Suppleant
f.  2 Revisorer
g. 1 Suppleant

9. Eventuelt        

 

BB-Aarhus 01/08-2016