VEDTÆGTER FOR B.B.

§ 1.
Foreningens navn er "Boligforeningernes Billardturnering i Århus". Dens formål er at arrangere billardturneringer for hold og /eller enkeltmandsturneringer i stor-Århus. Foreningen er primært forbeholdt boligforeningsklubber, men spilleudvalget kan dispensere fra denne regel.

§ 2.
Hvert år inden udgangen af august måned holdes ordinært delegeretmøde for de i regnskabsåret deltagende klubber. Mødet skal indkaldes med mindst én måneds varsel, og indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet samt mødets dagsorden.

§ 3.
Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når spillerudvalget ønsker det, eller når mindst 25% af deltagende klubber, skriftligt motiveret, forlanger det.

§ 4.
Delegeretmødet er foreningens højeste myndighed. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.
Dog kan vedtægtsændringer kun besluttes på det ordinære delegeretmøde, og kun, hvis mindst 2/3 af de fremmødet stemmer herfor.

§ 5.
På det ordinære delegeretmøde vælges et spilleudvalg på 5 medlemmer.
Formand og et bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og turneringsleder og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år af 2 år af gange. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formand og turneringsleder må godt have kassere post, dog skal der været to forskellige personer som har adgang til netbanken i bestyrelsen.
Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer samt 1 suppleant.
Revisorer samt suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Ingen af de valgte revisorer samt revisor suppleanten, må være fra samme klub.
Spilleudvalget kan ved en forretningsorden bestemme sin virkemåde i henhold til vedtægterne.

§ 6.
Adgang til delegeretmødet har repræsentanter for de i regnskabsåret deltagende klubber. Hver repræsenteret klub har 2 stemmer uanset de mødtes antal. Gæster kan deltage i delegeretmødet, men uden stemmeret.

§ 7.
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde,
skal indsendes skriftligt til bbaarhus mail adr senest 14 dage før mødet ifg. indkaldelse..
Senest 8 dage før mødet, skal spilleudvalget foranledige forslagene ud til alle deltagende klubber.


§ 8.
REGNSKABSÅRET GÅR FRA 1. juni TIL 31.maj.

§ 9.
Dagorden for det ordinære delegeretmøde skal altid indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Overrækkelse af diplomer, vandrepokaler samt mindepokaler.
5. Regnskab
6. Fastsættelse af licens for holdspiller.
7. Fastsættelse af takst for holdtilmelding.
8. Indkommen forslag.
9. Valg.
           a. Formand.
           b. 1 Bestyrelsesmedlem
           c. Turneringsleder
           d. 1 Bestyrelsesmedlem
           e. 1 Bestyrelsesmedlem
            f. 1 Suppleant
           g. 2 Revisorer
           h. 1 Suppleant
10. Eventuelt

      

BB-Aarhus 22//06-2022